other names for xanax alprazolam no prescription long 2mg xanax kick

pain medication for dogs tramadol dosage tramadol online cod tramadol online pharmacy

soma muscle relaxer opiate soma pharmacy generic soma from usa

hydrocodone side effects hydrocodone no prescription morphine vs hydrocodone dosage

xanax pills used for alprazolam 0.5mg high does xanax make you

valium 10mg australia valium 10 mg buy valium from europe

ambien cr narcotic ambien medication canadian online pharmacy ambien

buy tramadol dogs online buy cheap tramadol acetaminophen and tramadol hydrochloride tablets usp uses

taking valium for pain purchase valium flying anxiety medication valium

ambien side effects addiction zolpidem online ambien cr 6.25 mg tablet

Subscribe: RSS Twitter

LỜI NÓI ĐẦU
Bộ sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp có mục tiêu giúp các nhà quản trị Doanh Nghiệp – Các Kế toán trưởng, Kế toán viên, các Sinh viên khối ngành Kế Toán, Kinh Tế – Tài Chính, Quản trị Doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng nghiệp vụ kế toán trong thực tiễn công việc, phù hợp Luật Kế toán và các Nghị Định, Thông Tư hướng dẫn, bao gồm cả 26 chuẩn mực kế toán, từng bước định hình các nguyên tắc kế toán phù hợp tình hình thực tiễn nền kinh tế Việt Nam, đồng thời từng bước phù hợp các nguyên tắc và thông lệ kế toán chấp nhận chung quốc tế
Bộ sách Chế độ Kế toán Doanh nghiệp tuân thủ theo:
+ Quyết định 15/2006/QĐ-BTCngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính
Và các Thông tư cập nhật mới nhất của Bộ Tài chính
+ Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009
+ Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009
+ Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008
Bộ sách gồm hai quyển:
Quyển 1: Hệ thống Tài Khoản Kế Toán: Trình bày toàn bộ hệ thống tài khoản kế toán, các quy định và phương pháp kế toán từng tài khoản
Quyển 2: Hệ thống báo cáo tài chính, hệ thống chứng từ kế toán, chế độ sổ kế toán: Giới thiệu và hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, sổ kế toán và hệ thống sơ đồ kế toán chủ yếu
Sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp kỳ vọng giúp quý độc giả thuận lợi trong lĩnh vực Thực hành Kế Toán, góp phần trong quản trị doanh nghiệp đạt thành quả và lợi thế kinh doanh.
Nhà Xuất Bản

Leave a Reply

© 5575 SOCENCOOP · Subscribe: RSS Twitter ·

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ, DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ MIỀN NAM

Địa chỉ: 25 Hàn Thuyên, P. Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38227756 * Email: admin@socencoop.org.vn
Thiết kế web bởi SGC