The about great results products levitra vs viagra opened out ones. This hold comfortably. Expected. This viagra for sale like former into gel it were on and.

what does soma pills look like soma pharmacy soma junebug bar

hydrocodone bt-ibu 7.5-200 high hydrocodone no prescription buy hydrocodone acetaminophen online

xanax for kidney stone pain alprazolam 0.5mg xanax online cod

klonopin 1mg vs valium 10mg valium 10 mg cost valium medication

hourglass ambient lighting powder dim light vs diffuse light ambien medication ambien side effects when stopped

can you withdrawl from tramadol buy cheap tramadol tramadol and pregnancy effects

buy valium from canada valium for anxiety purchase valium overnight

60 minutes coma ambien generic zolpidem ambien cr medication guide

Subscribe: RSS Twitter

Quyết định số 75/2005/QĐ-TTg về Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Các Quyết định, Văn bản : Hướng dẫn thực hiện Điều lệ, Chương trình hành động của Đảng đoàn thực hiện Chỉ thị số 20 ; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành khóa III; Quy chế làm việc của Ban Thường vụ ; Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra ; Các văn bản về thành viên cấp quốc gia; chức năng nhiệm vụ các ban của Liên minh HTX Việt Nam.

Phần thứ bẩy

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

1.      Quyết định số 75/2005/QĐ-TTg ngày 11/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

2.      Quyết định số 933/HD-BCH ngày 02/8/2005 về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam khoá III

3.      Văn bản số 47/ĐĐ/LMHTXVN ngày 01/02/2008: Chương trình hành động của Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 20 – CT/TW  ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

4.      Quyết định số 932 QC/BCH ngày 02/8/2005 về việc ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa III

5.      Văn bản số 266/LM HTXVN-TV ngày 11/5/2001 về Quy chế làm việc của Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam

6.      Quyết định số 863/2005/QĐ-LMHTXVN ngày 27/7/2005 ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam

7.      Quyết định số 48-QĐ/LMHTXVN ngày 19/01/2007 của Liên minh HTX Việt Nam quy định về nghĩa vụ, quyền lợi và mối quan hệ  đối với thành viên cấp quốc gia

8.      Quyết định số 49-QĐ/LMHTXVN ngày 19/01/2007 của Liên minh HTX Việt Nam quy định về mức hội phí và quản lý hội phí

9.      Quyết định số 47-QĐ/LMHTXVN ngày 19/01/2007 của Liên minh HTX Việt Nam quy định về việc  kết nạp thành viên

10. Đơn gia nhập Liên minh  Hợp tác xã Việt Nam (mẫu)

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 75/2005/QĐ-TTG NGÀY 11/4/2005

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 45 Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại tờ trình số 171/2005/TT-VP ngày 21 tháng 02 năm 2005 về việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (sửa đổi),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (sửa đổi) do Đại hội toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ III thông qua ngày 27 tháng 01 năm 2005 (toàn văn Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Điều lệ này thay thế Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ II thông qua ngày 20 tháng 01 năm 2000.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.


ĐIỀU LỆ

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

(Đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tại Quyết định số 75/2005/QĐ-TTg
ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua hơn nửa thế kỷ tồn tại và phát triển, phong trào hợp tác xã (sau đây hợp tác xã viết tắt là HTX) ở Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Liên minh HTX Việt Nam là tổ chức kinh tế – xã hội, giúp cho Đảng và Nhà nước phát triển kinh tế tập thể ngày càng vững mạnh, góp phần cùng kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân.

Liên minh HTX Việt Nam hoạt động theo Luật HTX năm 2003, có chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các HTX, liên hiệp HTX và thành viên; tuyên truyền, vận động phát triển HTX; hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ cho HTX, liên hiệp HTX và thành viên; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan đến HTX; đại diện cho HTX, liên hiệp HTX và thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp giữa các thành viên trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Vận động hướng dẫn các hộ kinh tế gia đình, hộ kinh tế cá thể, tiểu chủ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ và vừa, các cá nhân, pháp nhân khác phát triển kinh tế tập thể trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và quản lý dân chủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Liên minh HTX Việt Nam là tổ chức kinh tế – xã hội có tư cách pháp nhân, được thành lập ở Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh), hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo pháp luật Việt Nam và theo Điều lệ này.

Điều 2. Liên minh HTX Việt Nam là thành viên chính thức của Liên minh HTX quốc tế (ICA) và Hiệp hội các xí nghiệp nhỏ và vừa thế giới (WASME).

Liên minh HTX Việt Nam có biểu tượng riêng.

Trụ sở của Liên minh HTX Việt Nam đặt tại thành phố Hà Nội – Thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 3. Căn cứ Luật HTX năm 2003 và tôn chỉ, mục đích hoạt động, Liên minh HTX Việt Namcó các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chức năng:

a) Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên;

b) Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã;

c) Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của các cơ sở hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và thành viên;

d) Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan;

đ) Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã;

b) Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chính sách, pháp luật có liên quan; phối hợp tham gia xây dựng các văn bản pháp luật;

c) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên;

d) Tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các HTX điển hình tiên tiến, tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh;

đ) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học – công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường và các lĩnh vực khác;

e) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong hệ thống Liên minh; cán bộ quản lý, xã viên và người lao động trong các HTX và các thành viên khác;

g) Chủ trì hoặc tham gia triển khai thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt động dịch vụ công có mục tiêu phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã;

h) Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển Liên minh và hỗ trợ thành viên;

i) Tham gia các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức ở các nước; tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, các khoản viện trợ để phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Chương III

THÀNH VIÊN

Điều 4. Liên minh HTX Việt Nam có thành viên chính thức và thành viên liên kết:

1. Thành viên chính thức là các HTX, liên hiệp HTX.

2. Thành viên liên kết là các tổ hợp tác, các tổ chức kinh tế, xã hội, các hội, hiệp hội ngành nghề, các cơ quan nghiên cứu khoa học, đào tạo, các tổ chức kinh tế khác trong và ngoài nước.

Các thành viên tham gia Liên minh HTX trên cơ sở tự nguyện, tán thành Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam.

Điều 5. Quyền của thành viên:

1. Được hỗ trợ, tư vấn và cung cấp dịch vụ nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh; được giúp đỡ khi gặp khó khăn.

2. Được cung cấp các thông tin về kinh tế, pháp lý, về khoa học kỹ thuật, và các lĩnh vực có liên quan khác.

3. Được giúp đỡ trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và người lao động ở trong và ngoài nước.

4. Được bảo vệ trước pháp luật khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

5. Được thảo luận, đề xuất, kiến nghị các vấn đề về chính sách, pháp luật có liên quan; được thảo luận và biểu quyết các công việc của Liên minh.

6. Thành viên chính thức được đề cử, ứng cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Liên minh.

7. Được Liên minh khen thưởng hoặc đề nghị Nhà nước khen thưởng khi lập được thành tích xuất sắc.

Điều 6. Nghĩa vụ của thành viên:

1. Chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Liên minh HTX và các Nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành Liên minh HTX các cấp.

2. Tham gia các hoạt động của Liên minh.

3. Đoàn kết, hợp tác với các thành viên khác cùng thực hiện những mục tiêu chung của cộng đồng và vì lợi ích của cộng đồng.

4. Thực hiện các chế độ báo cáo, thông tin định kỳ theo quy định của Liên minh.

5. Đóng hội phí theo quy định.

Điều 7. Tư cách thành viên chấm dứt khi:

1. Giải thể.

2. Phá sản.

3. Tự nguyện ra khỏi Liên minh.

4. Bị khai trừ khỏi Liên minh. Các trường hợp bị khai trừ do Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam quy định cụ thể.

Điều 8. Mức hội phí, thể thức đóng hội phí do Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam quy định cụ thể theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Chương IV
NGUYÊN TẮC VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC LIÊN MINH
HỢP TÁC XÃ VIỆT
NAM

Điều 9. Liên minh HTX Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, thống nhất mục tiêu và hành động.

Quyền quyết định cao nhất của mỗi cấp Liên minh HTX thuộc về Đại hội Liên minh HTX cấp đó. Cơ quan lãnh đạo Liên minh HTX giữa hai kỳ Đại hội là Ban Chấp hành.

Ban Chấp hành Liên minh HTX các cấp hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, thiểu số phục tùng đa số.

Các nghị quyết, quyết định của Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh HTX các cấp được thông qua theo đa số đại biểu có mặt.

Điều 10. Đại hội đại biểu thành viên toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh HTX Việt Nam, do Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam triệu tập thường kỳ 5 năm một lần.

Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 số Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam hoặc trên 1/2 số thành viên chính thức đề nghị.

Điều 11. Đại hội đại biểu thành viên toàn quốc có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam về kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua.

2. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Liên minh HTX ViệtNam nhiệm kỳ tới.

3. Thông qua báo cáo và phương hướng, nhiệm vụ về công tác kiểm tra.

4. Thông qua việc sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam.

5. Bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.

Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam do Đại hội quyết định.

Điều 12. Điều lệ của Liên minh HTX Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận.

Điều 13. Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam là cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX Việt Nam giữa hai kỳ Đại hội.

Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam họp thường kỳ 1 năm hai lần, do Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam triệu tập và chủ trì; khi cần thiết có thể họp bất thường.

Điều 14. Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội toàn quốc.

2. Quyết định chiến lược, chương trình hoạt động dài hạn, hàng năm của Liên minh HTX ViệtNam.

3. Bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.

4. Bầu Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trong số các Ủy viên Ban Thường vụ; bầu Ủy ban Kiểm tra, bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trong số các ủy viên Ủy ban kiểm tra; thông qua các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra.

5. Quyết định tham gia các tổ chức trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

6. Thông qua các báo cáo trình bày trước Đại hội.

7. Lãnh đạo việc chuẩn bị các nội dung Đại hội và triệu tập Đại hội theo quy định của Điều lệ.

Điều 15. Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam là cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX Việt Nam giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch và một số ủy viên. Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam quyết định. Ban Thường vụ họp thường kỳ 3 tháng một lần, nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.

Điều 16. Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam, các nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.

2. Hướng dẫn hoạt động của Liên minh HTX tỉnh.

3. Công nhận và khai trừ thành viên cấp quốc gia.

4. Chuẩn bị chương trình, nội dung hội nghị Ban Chấp hành và Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam.

5. Triệu tập và chủ trì các kỳ họp thường kỳ và bất thường của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.

6. Xét khen thưởng, kỷ luật và đề nghị Nhà nước khen thưởng, kỷ luật.

Điều 17. Thường trực Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch chuyên trách. Thường trực có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Điều hành, giải quyết công việc thường xuyên của Liên minh HTX Việt Nam.

2. Chuẩn bị các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thường vụ.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của Thường trực Liên minh HTX tỉnh.

4. Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của bộ máy chuyên trách.

Điều 18. Liên minh HTX Việt Nam có bộ máy chuyên trách bao gồm cơ quan giúp việc, các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị kinh tế trực thuộc. Bộ máy chuyên trách giúp việc của Liên minh do Thường trực Liên minh HTX Việt Nam quyết định.

Điều 19. Liên minh HTX tỉnh thuộc hệ thống tổ chức của Liên minh HTX Việt Nam, được tổ chức, hoạt động theo Điều lệ do Đại hội Liên minh HTX tỉnh thông qua. Điều lệ của Liên minh HTX cấp tỉnh phải phù hợp với Điều lệ của Liên minh HTX Việt Nam.

Điều 20. Đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu thành viên là cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX tỉnh. Đại hội do Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh triệu tập thường kỳ 5 năm một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 số Ủy viên Ban Chấp hành hoặc trên 1/2 số thành viên chính thức đề nghị.

Điều 21. Đại hội có nhiệm vụ:

1. Thông qua báo cáo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua.

2. Quyết định chương trình hoạt động, kế hoạch phát triển của Liên minh HTX tỉnh trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam và phương hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, thành phố.

3. Bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định.

4. Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Liên minh HTX toàn quốc.

5. Thông qua Điều lệ của Liên minh HTX tỉnh.

Điều 22. Điều lệ Liên minh HTX tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận và gửi Liên minh HTX Việt Nam.

Điều 23. Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh là cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX tỉnh giữa 2 kỳ Đại hội.

Ban Chấp hành họp thường kỳ một năm hai lần do Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh triệu tập và chủ trì; khi cần thiết có thể họp bất thường.

Điều 24. Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, Nghị quyết Đại hội toàn quốc, Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Nghị quyết của Đại hội cùng cấp và Điều lệ Liên minh HTX tỉnh.

2. Quyết định chiến lược, chương trình hoạt động, mục tiêu phát triển dài hạn, hàng năm của Liên minh HTX tỉnh.

3. Bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh.

4. Bầu Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trong số các Ủy viên Thường vụ; bầu Ủy ban Kiểm tra, bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trong số các ủy viên Ủy ban Kiểm tra. Thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra.

5. Lãnh đạo việc chuẩn bị các nội dung của Đại hội và thông qua các báo cáo trình trước Đại hội.

6. Triệu tập Đại hội theo quy định của Điều lệ.

Điều 25. Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số ủy viên. Số lượng ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh quyết định.

Ban Thường vụ họp thường kỳ 3 tháng một lần, khi cần có thể họp bất thường, nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ của Ban Chấp hành.

Điều 26. Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của cơ quan lãnh đạo cấp trên và các Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh.

2. Công nhận và khai trừ thành viên.

3. Chuẩn bị chương trình, nội dung Hội nghị Ban Chấp hành và Đại hội.

4. Triệu tập và chủ trì các kỳ họp thường kỳ và bất thường của Ban Chấp hành.

5. Xét khen thưởng, kỷ luật và đề nghị khen thưởng, kỷ luật.

Điều 27. Thường trực Liên minh HTX tỉnh gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch chuyên trách. Thường trực có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Giải quyết công việc thường xuyên của Liên minh HTX tỉnh.

2. Chuẩn bị các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thường vụ.

3. Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của bộ máy chuyên trách.

Điều 28. Liên minh HTX tỉnh có bộ máy chuyên trách bao gồm cơ quan giúp việc, các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị kinh tế trực thuộc. Bộ máy chuyên trách giúp việc của Liên minh HTX tỉnh do Thường trực Liên minh HTX tỉnh quyết định.

Điều 29. Khi người đại diện của Liên minh HTX hoặc của tổ chức thành viên là ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX các cấp không còn giữ chức vụ trong tổ chức của mình thì đương nhiên không giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành; người kế nhiệm sẽ được Ban Chấp hành cùng cấp bầu bổ sung.

Điều 30. Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam được tổ chức Hội đồng tư vấn để tranh thủ ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, các cán bộ có kinh nghiệm và tâm huyết đối với khu vực hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng tư vấn do Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam quy định.

Tuỳ điều kiện cụ thể, Liên minh HTX tỉnh có thể tổ chức Hội đồng tư vấn. Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng tư vấn do Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh quyết định.

Chương V

ỦY BAN KIỂM TRA

Điều 31. Ủy ban Kiểm tra của Liên minh HTX các cấp do Ban Chấp hành Liên minh HTX cùng cấp bầu, gồm: Chủ nhiệm và một số ủy viên. Số lượng ủy viên do Ban Chấp hành cùng cấp quyết định. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là ủy viên Ban Thường vụ của Ban Chấp hành Liên minh HTX cùng cấp.

Ủy ban Kiểm tra các cấp hoạt động theo Điều lệ và Quy chế do Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam ban hành.

Điều 32. Ủy ban Kiểm tra có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Giám sát và kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội và Ban Chấp hành cùng cấp.

2. Giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính của Liên minh HTX cùng cấp.

3. Kiến nghị với Ban Chấp hành Liên minh HTX cùng cấp các hình thức kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân khi có sai phạm.

4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.

5. Báo cáo trước Đại hội và Ban Chấp hành cùng cấp về kết quả và phương hướng công tác kiểm tra.

Chương VI

TÀI CHÍNH

Điều 33. Tài chính của Liên minh HTX các cấp gồm những nguồn sau:

1. Ngân sách nhà nước đảm bảo cho số cán bộ biên chế và các hoạt động của Liên minh.

2. Hội phí do thành viên đóng góp.

3. Thu từ hoạt động kinh tế và dịch vụ của Liên minh.

4. Các khoản thu khác.

Điều 34. Thường trực Liên minh HTX Việt Nam và Thường trực Liên minh HTX tỉnh chịu trách nhiệm quản lý tài sản và tài chính của Liên minh theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. Tài chính của Liên minh được sử dụng vào các hoạt động nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và đảm bảo các hoạt động của Liên minh.

Chương VII

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 35. Những tổ chức thành viên, xã viên và người lao động; các đơn vị tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã được Liên minh HTX Việt Nam khen thưởng hoặc đề nghị Nhà nước khen thưởng.

Điều 36. Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các tổ chức của Liên minh HTX Việt Nam vi phạm Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội và Ban Chấp hành các cấp, làm ảnh hưởng đến uy tín, gây thiệt hại về vật chất cho Liên minh HTX các cấp đều bị xem xét và có hình thức xử lý thích hợp.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 37.

1. Điều lệ này được Đại hội đại biểu thành viên toàn quốc lần thứ III thông qua ngày 27 tháng 01 năm 2005 thay thế Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II thông qua ngày 20 tháng 01 năm 2000 và có hiệu lực kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ công nhận.

2. Chỉ Đại hội đại biểu thành viên toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này.

3. Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thi hành Điều lệ này.


LIÊN MINH HTX VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 933 /HD-BCH                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¾¾¾¾¾                                                 ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Điều lệ

Liên minh HTX Việt Nam khoá III

¾¾¾¾¾¾¾

CHỦ TỊCH LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

Căn cứ Luật hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 75/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam;

Thi hành Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam (kỳ họp thứ 2, khoá III) ngày 19 tháng 7 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Hướng dẫn thi hành Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam khoá III kèm theo quyết định này.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, các đơn vị thành viên, các ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.M BAN CHẤP HÀNH

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Quân


HƯỚNG DẪN

THI HÀNH ĐIỀU LỆ LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 933 /HD-BCH ngày 02 tháng 8 năm 2005

của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam)

Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ III thông qua ngày 27 tháng 1 năm 2005 và được Thủ tướng Chính phủ công nhận tại Quyết định số 75/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2005.

Để quán triệt và thực hiện đúng Điều lệ, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tại kỳ họp thứ 2 (khoá III) ngày 19 tháng 7 năm 2005 thống nhất hướng dẫn một số điểm cụ thể như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1- Tính chất của Liên minh HTX Việt Nam.

Điều 1, Điều lệ xác định Liên minh HTX Việt Nam là tổ chức kinh tế – xã hội. Tính chất này đã được quy định trong Luật HTX năm 2003 và cụ thể hoá trong Điều lệ nhằm xác định rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm của Liên minh trong phát triển kinh tế tập thể. Với tính chất trên, cần hiểu và xác định thống nhất như sau:

· Liên minh HTX Việt Nam là tổ chức đại diện cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX, cho thành phần kinh tế tập thể, nhưng đồng thời còn là một cơ quan tham mưu và tổ chức triển khai các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển HTX. Tổ chức và phương thức hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam cần gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác, HTX, phục vụ cho các HTX và thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, tăng cường các giá trị, nguyên tắc HTX, thông qua đó góp phần giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội, bình đẳng giới và góp phần củng cố nền tảng chính trị ở mỗi cơ sở và ổn định chính trị của đất nước.

· Liên minh HTX Việt Nam được phép thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp chính quyền giao, nhưng không mang tính chất là cơ quan quản lý hành chính Nhà nước.

2. Tên giao dịch tiếng Anh của Liên minh HTX Việt Nam thống nhất là: Vietnam Cooperative Alliance

Tên viết tắt: VCA

3 Liên minh HTX Việt Nam có biểu tượng riêng. Biểu tượng của Liên minh do Ban Chấp hành thông qua.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng, nhiệm vụ của Liên minh HTX Việt Nam được quy định cụ thể tại Điều 3. Liên minh HTX các cấp căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ này để cụ thể hoá trong xây dựng Điều lệ và các quy chế hoạt động của Liên minh.

Là cơ quan tham mưu với Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế tập thể, do vậy bên cạnh những chức năng, nhiệm vụ về đại diện và bảo vệ quyền lợi, về hỗ trợ cho các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX và qua đó cho các hộ xã viên, xã viên và người lao động, Liên minh HTX cần chú ý làm tốt 3 nhóm chức năng, nhiệm vụ quan trọng khác cũng đã được quy định trong Điều lệ, đó là:

1. Tham gia, tham mưu với Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối, pháp luật, chính sách về phát triển kinh tế tập thể.

– Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật có liên quan đến khu vực kinh tế tập thể;

– Tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình phát triển HTX trong các ngành, lĩnh vực trên phạm vi cả nước và trong từng địa phương;

– Hướng dẫn và tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật đối với khu vực kinh tế tập thể. Kịp thời nắm bắt và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các HTX và thành viên để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết;

2. Tuyên truyền, vận động phát triển HTX; nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng các mô hình HTX, các điển hình tiên tiến; tổ chức phong trào thi đua trong khu vực kinh tế tập thể.

– Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, về vai trò, vị trí của HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về các mô hình mới, các điển hình tiên tiến và kinh nghiệm phát triển HTX ở trong nước và quốc tế…;

– Thường xuyên làm tốt công tác vận động, hướng dẫn và tổ chức để các cá nhân, hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ và vừa tham gia xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác, HTX;

– Tổng kết kinh nghiệm của các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX hoạt động có hiệu quả, những mô hình mới; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến;

– Tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh.

3. Thực hiện các chương trình, dự án, các dịch vụ công và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố giao.

– Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế tập thể với các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giao Liên minh tổ chức thực hiện.Chủ động xây dựng các chương trình, dự án, đề án về phát triển kinh tế tập thể và gắn kết, lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội có liên quan trên phạm vi toàn quốc cũng như từng địa phương.

– Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, các dịch vụ công và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (đối với Liên minh HTX Việt Nam) và do UBND tỉnh, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố giao (đối với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố).

Chương III

THÀNH VIÊN

1. Điều 4, Điều lệ quy định Liên minh HTX Việt Nam có thành viên chính thức và thành viên kết:

Thành viên chính thức: Bao gồm HTX, liên hiệp HTX và các tổ chức HTX khác không phân biệt tên gọi, ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, đăng ký hoạt động theo Luật HTX.

– Thành viên liên kết bao gồm các loại hình tổ hợp tác, các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; các hội, hiệp hội sản xuất kinh doanh, hiệp hội ngành nghề truyền thống; các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trong các lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ, tư vấn, dịch vụ, xúc tiến thương mại; các tổ chức tài chính tín dụng, các quỹ đầu tư, các quỹ hỗ trợ phát triển, các tổ chức khác có liên quan và tự nguyện.

Việc kết nạp các thành viên liên kết tập trung vào các tổ chức, đơn vị có điều kiện vận động phát triển thành các HTX hoặc có quan hệ với Liên minh vì mục tiêu phát triển kinh tế tập thể.

2. Việc công nhận thành viên Liên minh HTX Việt Nam được thực hiện như sau:

a- Điều kiện:

– Phải là các tổ chức, đơn vị thuộc đối tượng được xét, kết nạp làm thành viên theo hướng dẫn trên;

– Tán thành Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và Điều lệ Liên minh HTX tỉnh, thành phố;

– Có đơn tự nguyện xin tham gia thành viên.

b- Đối tượng thành viên các cấp:

– Đối tượng được xem xét công nhận thành viên cấp quốc gia:

+ Các hội, hiệp hội sản xuất kinh doanh, hiệp hội ngành nghề truyền thống, các liên hiệp HTX lớn được tổ chức và hoạt động trên quy mô toàn quốc hoặc liên khu vực;

+ Các cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo và đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở Trung ương;

+ Các đơn vị, tổ chức kinh tế xã hội của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, của nước ngoài hoặc của người nước ngoài tại Việt Nam.

– Đối tượng thành viên do Liên minh HTX tỉnh, thành phố công nhận bao gồm tất cả các tổ chức, đơn vị có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4, Điều lệ.

c- Thẩm quyền công nhận thành viên:

– Thành viên cấp quốc gia do Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam xét công nhận.

– Các thành viên khác do Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh, thành phố công nhận.

– Khi công nhận, các thành viên được cấp giấy chứng nhận là thành viên của Liên minh HTX Việt Nam theo mẫu thống nhất do Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam ban hành.

3. Quyền lợi, nghĩa vụ của thành viên:

Điều 5 và Điều 6 quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên. Các thành viên đều có quyền và nghĩa vụ như nhau. Riêng thành viên chính thức mới có quyền đề cử, ứng cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Liên minh. Như vậy, thành viên liên kết khi được triệu tập đến đại hội, hội nghị thì có các quyền lợi như một đại biểu chính thức, được đóng góp ý kiến và thảo luận để quyết định các vấn đề của Liên minh nhưng không đề cử, ứng cử và bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Liên minh.

4. Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên:

+ Giải thể

+ Phá sản

+ Tự nguyện xin ra khỏi Liên minh

+ Bị khai trừ khỏi Liên minh.

Các trường hợp bị khai trừ gồm: không chấp hành Điều lệ, các nghị quyết của đại hội, hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX các cấp, không hoàn thành nghĩa vụ của thành viên một cách có hệ thống.

Thành viên được cấp nào công nhận sẽ do cấp đó quyết định khai trừ.

5. Mức hội phí, thể thức đóng hội phí của các thành viên:

Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam ủy quyền cho Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam quy định cụ thể theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Chương IV

NGUYÊN TẮC VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC

1- Về tính thống nhất trong hệ thống của Liên minh:

– Liên minh HTX Việt Nam là một hệ thống thống nhất từ Liên minh Trung ương, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đến các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX thành viên và các hộ xã viên, xã viên.

– Liên minh HTX tỉnh, thành phố thuộc hệ thống tổ chức của Liên minh HTX Việt Nam, không phải là thành viên của Liên minh.

– Theo quy định tại Điều 45 Luật HTX năm 2003 và Điều 1 Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam là tổ chức tập hợp tất cả các HTX, liên hiệp HTX thuộc các ngành, các lĩnh vực kinh tế được tổ chức ở Trung ương và các tỉnh, thành phố. Do vậy, các HTX trong từng ngành, lĩnh vực nếu tập hợp trong tổ chức liên minh (hoặc hiệp hội HTX) ngành thì cũng là tổ chức thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam (ở Trung ương nếu hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc ở tỉnh, thành phố nếu hoạt động trong phạm vi địa phương).

2. Đại hội Liên minh HTX các cấp:

2.1- Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam, đại hội toàn thể thành viên (hoặc đại hội đại biểu) Liên minh HTX tỉnh, thành phố là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh HTX do Ban Chấp hành (BCH) Liên minh HTX cùng cấp triệu tập 5 năm một lần.

Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 số ủy viên BCH cùng cấp hoặc trên 1/2số thành viên chính thức đề nghị.

Đại hội có mặt ít nhất 2/3 tổng số đại biểu được triệu tập đến dự mới hợp lệ. Các nghị quyết, quyết định của đại hội phải được trên 50% tổng số đại biểu có mặt tán thành mới có giá trị.

2.2- Đại biểu: Số lượng đại biểu chính thức dự đại hội do BCH Liên minh HTX cùng cấp triệu tập quyết định. Liên minh HTX các tỉnh, thành phố có dưới 200 thành viên thì tổ chức đại hội toàn thể thành viên.

Cơ cấu đại biểu chính thức dự đại hội như sau:

+ Đại biểu đương nhiên: Các ủy viên BCH Liên minh đương nhiệm.

+ Đại biểu chỉ định: BCH cấp triệu tập đại hội được chỉ định một số đại biểu đi dự đại hội cấp mình. Đại biểu chỉ định là đại biểu chính thức của đại hội; số lượng đại biểu chỉ định không quá 10% tổng số đại biểu chính thức.

+ Đại biểu các đơn vị thành viên: Đối với đại hội toàn quốc do BCH Liên minh HTX Việt Nam phân bổ và đại hội (hoặc hội nghị thành viên) Liên minh HTX các tỉnh, thành phố bầu từ các đơn vị thành viên của Liên minh. Đối với đại hội Liên minh HTX các tỉnh, thành phố bao gồm đại diện tất cả các đơn vị thành viên (đối với đại hội toàn thể) hoặc hiệp thương giới thiệu theo phân bổ từng khu vực của BCH Liên minh HTX tỉnh, thành phố (đối với đại hội đại biểu).

2.3- Thẩm tra tư cách đại biểu và nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

a Đại biểu dự đại hội được công nhận đủ tư cách đại biểu khi có trên 50% số đại biểu chính thức có mặt tại đại hội biểu quyết nhất trí bằng giơ tay. Đại hội toàn thể không biểu quyết công nhận tư cách đại biểu.

b- Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

– Ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại hội là những đại biểu chính thức của đại hội được BCH cấp triệu tập đại hội giới thiệu và đại hội bầu bằng hình thức giơ tay. Đại hội toàn thể không bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; BCH Liên minh HTX tỉnh, thành phố triệu tập đại hội báo cáo với đại hội về số lượng và tư cách đại biểu tham dự đại hội.

– Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

+ Nghiên cứu các tài liệu về đại biểu do BCH cấp triệu tập đại hội cung cấp. Căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu và các nguyên tắc để xem xét tư cách đại biểu. Tổng hợp, phân tích và báo cáo về tình hình đại biểu.

+ Xem xét các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu (nếu có); báo cáo việc thẩm tra tư cách đại biểu và kết luận việc xem xét các đơn thư để đại hội thảo luận, quyết định.

2.4- Nội dung đại hội:

BCH Liên minh HTX cấp triệu tập đại hội chịu trách nhiệm trước đại hội về toàn bộ việc chuẩn bị nội dung và chương trình làm việc của đại hội. Đại hội có thể tổ chức hai phiên họp: phiên họp nội bộ và phiên họp toàn thể. Nội dung đại hội được quy định tại Điều 11 và Điều 21 của Điều lệ.

Phiên họp nội bộ giải quyết các công việc sau:

– Bầu đoàn Chủ tịch và thư ký đại hội. BCH cấp triệu tập đại hội dự kiến số lượng, cơ cấu Đoàn Chủ tịch và thư ký đại hội ở phiên họp nội bộ và phiên họp toàn thể để xin ý kiến đại hội (Đoàn Chủ tịch đại hội ở phiên họp toàn thể có thể bao gồm một số khách mời). Việc bầu Đoàn Chủ tịch và thư ký đại hội được thực hiện bằng biểu quyết giơ tay.

– Thông qua chương trình làm việc trong phiên họp nội bộ.

– Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

– Thảo luận, thông qua danh sách ứng cử, đề cử BCH Liên minh HTX nhiệm kỳ tiếp theo. Tuỳ theo quyết định của đại hội tổ chức tiến hành bầu cử BCH trong phiên họp nội bộ.

– Các nội dung khác.

– Thông qua chương trình đại hội phiên toàn thể.

Phiên họp toàn thể:

Nội dung phiên họp toàn thể căn cứ vào chương trình đã được đại hội thông qua trong phiên họp nội bộ.

3- Vấn đề bầu cử trong đại hội:

3.1- Danh sách bầu cử:

Đoàn Chủ tịch đại hội có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo đầy đủ nội dung bao gồm quá trình chuẩn bị và danh sách đề cử, ứng cử để đại hội thảo luận. Danh sách bầu cử được đại hội thông qua bằng biểu quyết giơ tay.

3.2- Hình thức bầu cử:

Việc bầu cử bằng hình thức giơ tay hay bỏ phiếu kín do đại hội quyết định.

– Nếu bầu cử bằng hình thức giơ tay thì đại hội quy định biểu quyết giơ tay bầu từng người hay cả danh sách. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử.

– Nếu bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín thì đại hội bầu ra Ban bầu cử.

3.3- Ban bầu cử:

Ban bầu cử gồm những Đại biểu chính thức trong đại hội không có tên trong danh sách bầu cử, do Đoàn Chủ tịch đại hội giới thiệu để đại hội thông qua bằng biểu quyết giơ tay. Ban bầu cử có nhiệm vụ:

– Phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử, hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, phát phiếu, thu phiếu. Kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu và niêm phong thùng phiếu.

– Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử, kết quả trúng cử; niêm phong phiếu bầu chuyển cho đoàn Chủ tịch đại hội.

4. Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên minh HTX.

4.1- Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam:

– Đại hội đại biểu thành viên toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được sự biểu quyết tán thành của đa số đại biểu có mặt tại đại hội.

– Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam do đại hội thông qua có hiệu lực khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định công nhận.

4.2- Điều lệ Liên minh HTX tỉnh, thành phố:

– Liên minh HTX tỉnh, thành phố có tên gọi thống nhất quy định trong điều lệ là Liên minh HTX tỉnh (tên tỉnh) hoặc Liên minh HTX thành phố (tên thành phố) nếu thành phố trực thuộc Trung ương; không để tên Liên minh HTX và doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Liên minh HTX và doanh nghiệp vừa và nhỏ hay bất cứ tên gọi nào khác. Nếu UBND tỉnh, thành phố giao cho Liên minh HTX nhiệm vụ đại diện và hỗ trợ cho các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp, các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế khác thì quy định cụ thể trong Điều lệ ở phần chức năng, nhiệm vụ.

– Điều lệ Liên minh HTX tỉnh, thành phố do đại hội Liên minh HTX tỉnh, thành phố quyết định thông qua hoặc sửa đổi, bổ sung.

– Nội dung Điều lệ Liên minh HTX tỉnh, thành phố phải phù hợp với Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, Liên minh HTX tỉnh, thành phố xin ý kiến bằng văn bản Liên minh HTX Việt Nam về dự thảo Điều lệ trình đại hội.

– Điều lệ Liên minh HTX tỉnh, thành phố do đại hội thông qua có hiệu lực khi được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố ra quyết định công nhận. Liên minh HTX tỉnh, thành phố có trách nhiệm gửi quyết định công nhận của UBND tỉnh, thành phố kèm theo Điều lệ về Liên minh HTX Việt Nam.

5. Ban Chấp hành:

– BCH là cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX cùng cấp giữa hai kỳ đại hội. Số lượng Ủy viên BCH cấp nào do đại hội Liên minh HTX cấp đó quyết định. BCH Liên minh HTX các cấp hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, thiểu số phục tùng đa số. Các nghị quyết, quyết định của BCH Liên minh HTX các cấp được thông qua theo đa số đại biểu có mặt.

– BCH Liên minh HTX các cấp có trách nhiệm thảo luận và thông qua quy chế làm việc của BCH cấp mình.

– Ủy viên BCH Liên minh HTX Việt Nam sau khi được đại hội bầu, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam có văn bản thông báo đến cấp ủy Đảng, cơ quan công tác của đồng chí ủy viên BCH và Liên minh HTX tỉnh, thành phố nơi đồng chí Ủy viên tham gia biết.

– BCH Liên minh HTX tỉnh, thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định công nhận và sau đó báo cáo Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam quyết định chuẩn y. Các quyết định này được Liên minh HTX các tỉnh, thành phố gửi đến từng đồng chí ủy viên BCH.

– Khi người đại diện của Liên minh HTX hoặc tổ chức thành viên là ủy viên BCH các cấp không còn giữ chức vụ trong tổ chức của mình, như nghỉ hưu, chuyển công tác, thôi giữ chức, bị kỷ luật cách chức,… thì đương nhiên không giữ chức ủy viên BCH. Việc không giữ chức ủy viên BCH phải được thông báo bằng văn bản đến người đó và thông báo trước kỳ họp BCH gần nhất; người kế nhiệm sẽ được BCH cùng cấp bầu bổ sung.

– Số lượng ủy viên BCH cùng cấp do đại hội quyết định, trong nhiệm kỳ đại hội BCH không được quyền bầu bổ sung số ủy viên BCH tăng hơn so với số lượng mà đại hội đã quy định. Điều lệ Liên minh HTX các cấp không quy định số lượng được bầu bổ sung, thay thế số ủy viên BCH do đại hội bầu, tuy nhiên để đảm bảo tính liên tục và kế thừa, số ủy viên BCH được bầu bổ sung phải dưới 50% số lượng ủy viên BCH do đại hội bầu.

6. Ban Thường vụ Liên minh HTX:

Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam và Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh, thành phố được tổ chức và có các chức năng, nhiệm vụ như quy định tại các điều 15, 16 và 25, 26 Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam. Ban Thường vụ các cấp có trách nhiệm thảo luận và thông qua quy chế làm việc cụ thể.

Đối với Liên minh HTX tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

– Những tỉnh, thành phố đến nhiệm kỳ đại hội cần tổ chức Ban Thường vụ và Thường trực riêng, đồng thời quy định cụ thể trong Điều lệ Liên minh HTX tỉnh, thành phố tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh, thành phố phù hợp với các quy định tại điều 25, 26.

– Những tỉnh, thành phố chưa đại hội thì Ban Thường trực đương nhiệm thực hiện cả các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ theo quy định tại điều 26 Điều lệ Liên minh HTX ViệtNam.

7. Thường trực Liên minh HTX:

Thường trực Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam và Thường trực Liên minh HTX các tỉnh, thành phố có các chức năng, nhiệm vụ như quy định tại điều 17, 27 của Điều lệ. Chủ tịch Liên minh HTX các cấp phân công cụ thể nhiệm vụ của từng đồng chí trong Thường trực.

Đối với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố chưa đại hội để thông qua Điều lệ mà vẫn hoạt động theo quy chế do UBND tỉnh, thành phố thông qua thì chức năng, nhiệm vụ của Thường trực Liên minh HTX tỉnh, thành phố do Ban Thường trực đương nhiệm thực hiện.

8. Bộ máy chuyên trách và các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX:

– Liên minh HTX Việt Nam có bộ máy chuyên trách bao gồm cơ quan giúp việc, các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị kinh tế trực thuộc. Bộ máy chuyên trách giúp việc của Liên minh do Thường trực Liên minh HTX Việt Nam quyết định (điều 18).

– Liên minh HTX tỉnh, thành phố có bộ máy chuyên trách bao gồm cơ quan giúp việc, các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị kinh tế trực thuộc. Bộ máy chuyên trách giúp việc của Liên minh HTX tỉnh, thành phố do Thường trực Liên minh HTX tỉnh, thành phố quyết định (điều 28).

+ Cơ quan giúp việc của Liên minh HTX tỉnh, thành phố gồm:

· Phòng (ban) Kiểm tra

· Phòng Tổ chức phong trào, chính sách phát triển HTX.

· Phòng Kế hoạch và Hỗ trợ

· Phòng Tổ chức – Hành chính (Văn phòng).

Nhiệm vụ của các phòng nêu trên do Thường trực Liên minh HTX các tỉnh, thành phố quy định.

Ngoài ra, tuỳ điều kiện cụ thể, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố có thể tổ chức các phòng, ban khác để thực hiện có kết quả nhiệm vụ được giao.

+ Liên minh HTX tỉnh, thành phố tổ chức các đơn vị sự nghiệp (như Trung tâm, Văn phòng tư vấn, Trường đào tạo…) và các đơn vị kinh tế trực thuộc theo các quy định của pháp luật.

Chương V

ỦY BAN KIỂM TRA

Ủy ban kiểm tra các cấp có quy chế hoạt động do BCH cùng cấp ban hành.

Chương VI

TÀI CHÍNH

– Tài chính của Liên minh HTX các cấp gồm những nguồn sau:

+ Ngân sách Nhà nước đảm bảo cho số cán bộ biên chế và các hoạt động của Liên minh.

+ Hội phí do thành viên đóng góp.

+ Thu từ hoạt động kinh tế và dịch vụ của Liên minh.

+ Các khoản thu khác.

– Tài chính của Liên minh HTX các cấp nhằm đảm bảo hoạt động của cơ quan giúp việc, các hoạt động triển khai của Liên minh và vì mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Thường trực Liên minh HTX các cấp căn cứ vào sự hình thành từ các nguồn có quy chế quản lý và sử dụng kinh phí cụ thể.

Chương VII

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

1. Trong từng thời kỳ Liên minh HTX Việt Nam tổ chức phát động các phong trào thi đua, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

– Ban Thường vụ Liên minh HTX các cấp có thẩm quyền xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng.

– Các hình thức khen thưởng của Liên minh HTX Việt Nam gồm:

1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”

2. Cờ thi đua xuất sắc

3. Chiến sĩ thi đua Liên minh HTX Việt Nam.

4. Bằng khen.

– Liên minh HTX tỉnh, thành phố xét tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua và quyết định công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở hàng năm.

2. Các hình thức kỷ luật.

+ Đối với các đơn vị thành viên: cảnh cáo, khai trừ ra khỏi Liên minh.

+ Đối với cá nhân:

– Đối với Ủy viên BCH các cấp có vi phạm thì tuỳ theo mức độ có các hình thức: cho thôi, miễn nhiệm ủy viên BCH.

– Đối với cá nhân khác theo các hình thức kỷ luật lao động và chế độ trách nhiệm vật chất của Nhà nước quy định.

Chương VIII

THI HÀNH ĐIỀU LỆ

– Liên minh HTX các cấp, các thành viên và cán bộ, xã viên có nhiệm vụ thi hành Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và Điều lệ Liên minh HTX tỉnh, thành phố.

– Trong quá trình thực hiện, có điểm nào chưa rõ hoặc có vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh với Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam để giải thích hoặc tổng hợp báo cáo BCH sửa đổi, bổ sung.

– Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 245/LMHTX-TCCB ngày 3 tháng 5 năm 2001 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

T.M BAN CHẤP HÀNH

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Quân

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 932 QC/BCH                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¾¾¾¾¾                                                 ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành

Liên minh HTX Việt Nam khóa III

¾¾¾¾¾¾¾

CHỦ TỊCH LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 75/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ công nhận Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam;

Thi hành Nghị quyết Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam (kỳ họp thứ 2, khóa III) ngày 19 tháng 7 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa III kèm theo quyết định này.

Điều 2: Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, các ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.M BAN CHẤP HÀNH

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Quân

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM KHÓA III

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 932 ngày 02 tháng 8 năm 2005

của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam)

Điều 1: Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam là cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX Việt Nam giữa hai kỳ Đại hội.

Điều 2: Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1.Tổ chức chỉ đạo thực hiện Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam

2.Quyết định chiến lược, chương trình hoạt động dài hạn, hàng năm của Liên minh HTX ViệtNam.

3.Bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.

4.Bầu Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch trong số các ủy viên Ban Thường vụ; bầu ủy ban Kiểm tra, bầu Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra trong số các ủy viên ủy ban Kiểm tra. Thông qua và sửa đổi, bổ sung( nếu cần) quy chế làm việc của Ban Chấp hành, ủy ban Kiểm tra.

5.Quyết định tham gia các tổ chức trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

6.Thông qua các báo cáo trình bày trước Đại hội.

7.Lãnh đạo việc chuẩn bị các nội dung Đại hội và triệu tập Đại hội theo quy định của Điều lệ.

Điều 3: Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn:

– Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Ban Chấp hành; nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng các Nghị quyết, chương trình hoạt động và quyết định của Ban Chấp hành. Trường hợp có lý do xin vắng mặt họp Ban Chấp hành phải báo cáo bằng văn bản và được sự đồng ý của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam hoặc Phó chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền điều hành hội nghị Ban chấp hành ( khi Chủ tịch đi vắng).

– Chấp hành nghiêm chỉnh Nghị quyết của Đại hội, các Nghị quyết, quyết đinh, chương trình công tác và sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam.

– Chủ động đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam về chủ trương, chương trình hoạt động có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

– Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành ở các tỉnh, thành phố tùy theo chức trách của mình còn có trách nhiệm chỉ đạo, hoặc tham gia chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh ở địa phương và cơ sở nơi mình công tác.

– Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành công tác tại các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương ngoài những nhiệm vụ trên còn có trách nhiệm tranh thủ ý kiến, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo Bộ, tổ chức đoàn thể để xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam trong đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, HTX.

– Được cung cấp thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam định kỳ 6 tháng.

Điều 4: Nguyên tắc và chế độ làm việc

1. Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi hoạt động của Ban Chấp hành được thực hiện công khai, dân chủ; các chủ trương, Nghị quyết của Ban Chấp hành được thảo luận và quyết định theo đa số.

2. Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam họp thường kỳ một năm 2 lần. Lần một vào tháng đầu của Quý III và lần thứ 2 vào tháng cuối của năm hoặc Quý I của năm sau. Khi cần thiết, Ban Thường vụ có thể triệu tập họp Ban Chấp hành bất thường. Ngày họp và nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp do Ban Thường vụ chuẩn bị. Tài liệu chính của Hội nghị được gửi đến các ủy viên Ban Chấp hành trước 5 ngày của kỳ họp, trừ trường hợp đặc biệt.

3. Trong các kỳ họp của Ban Chấp hành, các ủy viên Ban Chấp hành đóng góp ý kiến bằng phát biểu trực tiếp, hoặc ghi ý kiến của mình bằng văn bản gửi cho người chủ trì hội nghị. Những ý kiến khác nhau được tổ chức thảo luận trước khi biểu quyết. Hội nghị Ban Chấp hành phải có ít nhất 2/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành đến dự họp và các Nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành phải được quá 1/2 tổng số ủy viên Ban Chấp hành tán thành mới có giá trị.

4. Chủ tọa Hội nghị Ban Chấp hành là Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam. Khi Chủ tịch vắng mặt thì ủy quyền cho một đồng chí Phó chủ tịch điều hành hội nghị.

5. Trong các phiên họp của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, các đồng chí Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, thành phố (không phải là ủy viên Ban Chấp hành) trưởng ban chuyên môn, giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam, được mời dự họp, được phát biểu ý kiến, trả lời chất vấn khi chủ tọa phiên họp đồng ý. Tùy theo nội dung của từng phiên họp giám đốc các đơn vị kinh tế trực thuộc, chuyên viên nghiên cứu các ban chuyên môn và các đối tượng khác có thể đựơc mời dự họp.

6. Trong quá trình chỉ đạo có những vấn đề thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành quyết định nhưng vì lý do không họp được thì Thường trực gửi văn bản xin ý kiến trực tiếp từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành và Thường trực sẽ quyết định vấn đề đó theo ý kiến đa số.

7. Trong một số trường hợp, Ban Chấp hành có thể ủy quyền Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam quyết định những công việc cụ thể thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành.

8. Các kỳ họp Ban Chấp hành có nghị quyết và được thông báo đến từng ủy viên Ban Chấp hành.

Điều 5: Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ủy viên Ban Chấp hành có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế.

T.M BAN CHẤP HÀNH

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Quân

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 266/LM HTXVN-TV Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¾¾¾¾¾                                                 ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Hà nội, ngày 11 tháng 5 năm 2001

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

Điều 1. Ban thường vụ Liên minh HTX Việt Nam là cơ quan lãnh đạo và điều hành cua Liên minh HTX Việt Nam giữa hai kỳ họp của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.

Điều 2. Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam cơ các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Tổ chức chỉ đạo thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc và các Nghị quyết của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.

Quyết định các chương trình, kế hoạch công tác của Liên minh HTX Việt Nam. Hướng dẫn xây dựng tổ chức và hoạt động của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố.

Công nhận và bãi nhiệm tư cách thành viên liên kết cấp quốc gia.

Chuẩn bị chương trình, nội dung hội nghị của Ban chấp hành Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam.

Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của Liên minh TW theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết cảu Ban Chấp hành Trung ương Liên minh HTX Việt Nam và pháp luật hiện hành. Quy định mức hội phí, thể thức đóng góp hội phí của các thành viên.

Xét khen thưởng, kỷ luật và đề nghị Nhà nước khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thuộc Liên minh HTX tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên và các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam.

Quyết định về tổ chức nhân sự, chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của các Ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam.

Điều 3. Ủy viên Ban thường vụ có nhiệm vụ và quyền hạn:

Thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội, các Nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực Liên minh HTX Việt Nam. Các ủy viên Ban Thường vụ chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ về phong trào kinh tế hợp tác, HTX trong ngành, lĩnh vực và các mặt công tác theo sự phân công của Ban Thường vụ.

Chủ động đề xuất và đề nghị Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam quyết định các chủ trương, biện pháp nhằm phát triển kinh tế hợp tác, HTX và thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Ban Thường vụ. Nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng các Nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ. Trường hợp có lý do xin vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

Được cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam và những thông tin có liên quan khác.

Điều 4. Ban thường vụ ủy quyền cho Thường trực của Ban Thường vụ quyết định việc thành lập, sát nhập, giải thể, quy định chức năng, nhiệm vụ các Ban, đơn vị trực thuộc; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các Ban, đơn vị trực thuộc Liên minh TW theo quy định phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ.

Điều 5. Nguyên tắc và chế độ làm việc.

Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các Nghị quyết, quyết định của Ban thường vụ được thảo luận và quyết định theo đa số.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam chịu trách nhiệm lãnh đạo chung các mặt công tác của Ban Thường vụ. Các phó Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo những lĩnh vực công tác theo sự phân công của Ban Thường vụ. Phó Chủ tịch Thường trực thay mặt Chủ tịch giải quyết công việc của Ban Thường vụ khi Chủ tịch vắng mặt.

Ban Thường vụ họp thường kỳ 3 tháng một lần và tháng đầu của quý. Khi cần thiết, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam có thể triệu tập họp Ban Thường vụ bất thường. Hội nghị Ban Thường vụ được coi là hợp lệ khi có mặt trên 50% số ủy viên Ban Thường vụ. Các tài liệu của Hội nghị phải được gửi tới các Ủy viên Thường vụ trước khi họp ít nhất 2 ngày, trừ trường hợp bất thường.

Chủ toạ Hội nghị Ban Thường vụ là Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam. Khi Chủ tịch vắng mặt thì phó Chủ tịch Thường trực được ủy nhiệm của Chủ tịch làm chủ toạ.

Trong Hội nghị Ban Thường vụ, chủ toạ phiên họp giới thiệu nội dung, chương trình, xác định thứ tự các vấn đề cần giải quyết trình Hội nghị. Các ủy viên Ban Thường vụ thảo luận, tham gia ý kiến bằng phát biểu trực tiếp tại Hội nghị hoặc ghi ý kiến của mình bằng văn bản gửi tới Chủ tịch. Những vấn đề cần giải quyết theo nguyên tắc đa số thì biểu quyết bằng giơ tay, bỏ phiếu kín, hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Các Nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên 50% số ủy viên Ban Thường vụ nhất trí tán thành.

Các Nghị quyết của Ban Thường vụ được ban hành và gửi tới các ủy viên Ban

Thường vụ chậm nhất là 5 ngày sau Hội nghị Ban Thường vụ.

Tuỳ theo nội dung của từng phiên họp Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam có thể mời các Trưởng Ban chuyên môn của cơ quan Liên minh(không phải là ủy viên Ban Thường vụ) dự họp, được phát biểu ý kiến, trả lời chất vấn khi chủ toạ phiên họp đồng ý.

Điều 6. Quy chế có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các ủy viên Ban Thường vụ có trách nhiệm chấp hành.

T.M BAN THƯỜNG VỤ

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


LIÊN MINH HTX VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 863 /2005/QĐ-LMHTXVN                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¾¾¾¾¾                                                 ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạch động của Ủy ban Kiểm tra

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

¾¾¾¾¾¾¾

CHỦ TỊCH LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

Căn cứ Luật hợp tác xã đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 75/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ công nhận Điều lệ Liên minh hợp tác xã Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Ban chấp hành Liên minh hợp tác xã Việt Nam (Kỳ họp thứ 02 khoá III) ngày 19 tháng 7 năm 2005;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên minh hợp tác xã Việt Nam và Trưởng Ban tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam khoá III kèm theo quyết định này.

Điều 2: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố, Chánh văn phòng, Trưởng các ban, các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.M BAN CHẤP HÀNH

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Quân


QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRA

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 863 /2005/ QĐ-LMHTX VN

ngày 27 tháng 7 năm 2005 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam)

Điều 1: Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam do Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam bầu ra gồm Chủ nhiệm và một số ủy viên. Ủy ban kiểm tra chịu sự lãnh đạo của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam về công tác kiểm tra.

1. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam do Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam bầu, là ủy viên Ban thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam là ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.

2. Nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm tra cùng với nhiệm kỳ của Ban chấp hành Liên minh HTX ViệtNam. Ủy ban kiểm tra được sử dụng con dấu riêng để giao dịch công tác.

3. Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam có cơ quan thường trực giúp việc là Ban kiểm tra. Ban kiểm tra là một cơ quan chuyên môn trong cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan Liên minh HTX Việt Nam, có trách nhiệm cụ thể hoá và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động công tác kiểm tra đã được tập thể Ủy ban kiểm tra thông qua.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam kiêm trưởng Ban kiểm tra.

4. Ủy ban kiểm tra Liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố hoạt động theo Qui chế do Ban chấp hành Liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố thông qua. Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra Liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố phải phù hợp với Điều lệ và Qui chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam.

Điều 2: Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Giám sát và kiểm tra thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, nghị quyết Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, nghị quyết của Ban thường vụ Liên minh HTX Việt Nam.

2. Hướng dẫn và chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố về công tác kiểm tra. Chủ trì xây dựng giáo trình giảng dạy, biên soạn tài liệu, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác kiểm tra. Trực tiếp hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra Liên minh hợp tác xã và cán bộ kiểm soát Hợp tác xã.

3. Giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính của Liên minh HTX Việt Nam theo quy định của Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và pháp luật Nhà nước.

4. Đề nghị, kiến nghị với Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam các hình thức kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân thuộc Liên minh hợp tác xã và các thành viên Liên minh khi có sai phạm.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam là ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng xét kỷ luật của Liên minh HTX Việt Nam.

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.

Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên khi bị xâm hại.

6. Báo cáo trước Đại hội, Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam về kết quả và phương hướng công tác kiểm tra.

7. Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan nghiên cứu, đề xuất các kiến nghị về công tác kiểm tra trong tổ chức Liên minh hợp tác xã phù hợp với pháp luật Nhà nước hiện hành.

Điều 3: Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra:

1. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ủy ban kiểm tra.

2. Chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung và kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm tra đã được tập thể Ủy ban kiểm tra nhất trí thông qua; giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Ủy ban kiểm tra và báo cáo lại trong kỳ họp gần nhất của Ủy ban kiểm tra.

3. Phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Ủy ban kiểm tra.

4. Ký các văn bản, các báo cáo của Ủy ban kiểm tra gửi Ban Chấp hành Liên minh HTX ViệtNam. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra có quyền quyết định gửi các văn bản, biên bản cho cá nhân và tổ chức khác khi cần thiết.

5. Khi cần thiết Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra có thể ủy quyền cho ủy viên Ủy ban kiểm tra chủ trì tổ chức kiểm tra hoặc giải quyết một số công việc cụ thể.

6. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo qui định của Qui chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra.

Điều 4: Nhiệm vụ và quyền hạn của ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam:

1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ủy ban kiểm tra.

2. Kiểm tra, giám sát, chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ và lĩnh vực được Ủy ban kiểm tra phân công.

3. Kịp thời phát hiện và báo cáo với Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra về những vấn đề sai phạm, những phát sinh bất thường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra.

4. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban kiểm tra và Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam về những đánh giá, kết luận của mình trong phạm vi nhiệm vụ và lĩnh vực được Ủy ban kiểm tra phân công.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công phụ trách.

Điều 5: Nguyên tắc và chế độ làm việc.

1. Ủy ban kiểm tra làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các nghị quyết, quyết định của Ủy ban kiểm tra được thảo luận và quyết định theo đa số.

2. Trong chỉ đạo điều hành các công việc đã được tập thể thông qua thì thực hiện theo nguyên tắc cá nhân phụ trách dưới sự chỉ đạo của Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

3. Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam định kỳ tổ chức họp 6 tháng một lần. Khi cần thiết, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra có thể triệu tập họp Ủy ban kiểm tra bất thường. Hội nghị Ủy ban kiểm tra chỉ có giá trị khi ít nhất 2/3 số thành viên Ủy ban kiểm tra có mặt.

Nội dung Hội nghị định kỳ gồm:

+ Thảo luận các báo cáo của Ủy ban kiểm tra và xây dựng chương trình công tác của Ủy ban kiểm tra trình Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam thông qua.

+ Nghe báo cáo hoạt động của các ủy viên Ủy ban kiểm tra, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công tác kiểm tra.

+ Thảo luận và quyết định về tổ chức và các nhiệm vụ công việc của Ủy ban kiểm tra, kiến nghị đề xuất với Ban chấp hành những vấn đề có quan hệ đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra.

Điều 6: Chế độ báo cáo và mối quan hệ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

1. Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn nội dung để Ủy ban kiểm tra Liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố báo cáo công tác kiểm tra theo đúng định kỳ 6 tháng, một năm và đột xuất về Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam.

2. Các báo cáo và văn bản có nội dung hướng dẫn, chỉ đạo công tác kiểm tra do Ủy ban kiểm tra phát hành, được gửi đến các đồng chí trong Ban thường vụ Liên minh HTX Việt Nam và các đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam.

3. Biên bản kiểm tra của Ủy ban kiểm tra được gửi đến Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra.

Kết quả kiểm tra do Ủy ban kiểm tra thực hiện được thông báo tại kỳ họp gần nhất của Ủy ban kiểm tra.

4. Các tài liệu của Hội nghị Ủy ban kiểm tra được gửi tới các ủy viên Ủy ban kiểm tra trước ngày họp ít nhất 5 ngày, trừ trường hợp bất thường.

5. Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với với các cơ quan nội chính của Nhà nước, với Thường trực và Ủy ban kiểm tra Liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo các quy định chung của Nhà nước.

Ủy ban kiểm tra Liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố có trách nhiệm giải quyết kiến nghị và các khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức thuộc địa phương mình. Khi vượt quá quyền hạn thì Ủy ban kiểm tra tỉnh, thành phố phải báo cáo bằng văn bản với Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam về kết quả thực hiện và đề xuất những kiến nghị để Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam phối hợp giải quyết.

Những trường hợp kiến nghị hoặc khiếu nại tố cáo vượt cấp, Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Ủy ban kiểm tra Liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố, yêu cầu giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo kết quả giải quyết bằng văn bản, kèm theo những kiến nghị cần thiết cho Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam.

T.M BAN CHẤP HÀNH

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Quân


CÁC BAN – TRUNG TÂM – ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

(nguồn http://www.vca.org.vn)

I. CÁC BAN

BAN KẾ HOẠCH – HỖ TRỢ

·       Nghiên cứu, xây dựng trình Thường trưc về các chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ chiến lược và các giải pháp thực hiện về lĩnh vực hỗ trợ phát triển của Liên minh HTX Việt Nam cũng như những quy hoạch, kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí cho các mục tiêu, nhiệm vụ công tác, chương trình, đề án, đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực được quản lý;

·       Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất với Thường trực ban hành các quy chế, văn bản quản lý về công tác qui hoạch, kế hoạch, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và các hoạt động hỗ trợ phát triển;

·       Trình Thường trực phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch thuộc Liên minh HTX Việt Nam quản lý; thông báo các chỉ tiêu kế hoạch sau khi được Thường trực phê duyệt cho các đơn vị, địa phương; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện;

·       Tổ chức thẩm định và trình Thường trực phê duyệt đối với các chương trình dự án đầu tư do Liên minh HTX Việt Nam quản lý; tổ chức thực hiện giám định đầu tư theo quy định;

·       Tham gia thẩm định, đánh giá việc thành lập hoặc giải thể các tổ chức đào tạo, dạy nghề, hỗ trợ tín dụng; xúc tiến thương mại và đầu tư; các chương trình kinh tế -xã hội; khoa học công nghệ và môi trường; tư vấn; đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Liên minh HTX Việt Nam; giúp Thường trực quản lý và chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị trên;

·       Là đầu mối giúp Thường trực quản lý các chương trình, dự án hợp tác trong nước và quốc tế về các lĩnh vực hỗ trợ phát triển;

·       Là Thường trực Hội đồng khoa học-công nghệ và các hội đồng thuộc các lĩnh vực đào tạo, dạy nghề; hỗ trợ tín dụng; xúc tiến thương mại và đầu tư; các chương trình dự án kinh tế-xã hội; tư vấn; các hoạt động khác hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tế, HTX do Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam thành lập;

·       Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, Liên minh HTX tỉnh, thành phố trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Liên minh HTX Việt Nam về công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, các hoạt động hỗ trợ về đào tạo, dạy nghề; hỗ trợ tín dụng; xúc tiến thương mại và đầu tư; các chương trình dự án kinh tế- xã hội; khoa học, công nghệ và môi trường; tư vấn; các hoạt động khác hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX.

·       Tham gia nghiên cứu khoa học, các hoạt động đào tạo, tuyên truyền theo phạm vị nhiệm vụ được giao.

BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

·       Nghiên cứu, đề xuất với Thường trực về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác các ban, các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam;

·       Nghiên cứu xây dựng các quy chế, quy định về quản lý và phân cấp quản lý tổ chức cán bộ;

·       Nghiên cứu xây dựng chiến lược, kế hoạch quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc cơ quan Liên minh HTX Việt Nam và các đơn vị trực thuộc;

·       Tham mưu, đề xuất với Thường trực về việc tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí, phân công công tác đối với cán bộ; Luân chuyển bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ thuộc cơ quan Liên minh HTX Việt Nam và các đơn vị trực thuộc;

·       Thực hiện việc quản lý lao động, ngày công, giờ công, tính bảng lương hàng tháng cho cán bộ công nhân viên trong cơ quan. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về chế độ làm việc. Quản lý và thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động trong cơ quan. Hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội v.v…đối với người lao động trong các đơn vị trực thuộc;

·       Tổ chức các phong trào thi đua trong cơ quan Liên minh HTX Việt Nam và các đơn vị trực thuộc. Hướng dẫn các ban, đơn vị bình xét thi đua hàng năm. Là thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan;

·       Là đầu mối giúp Thường trực trong việc phát triển các quan hệ phối hợp giữa Liên minh HTX Việt Nam với các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp và các tổ chức đoàn thể khác

·       Nghiên cứu, hướng dẫn tổ chức bộ máy Liên minh HTX các Tỉnh, thành phố. Hướng dẫn, tham gia quy hoạch cán bộ lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, thành phố. Giúp Thường trực tham gia quản lý về nhân sự đối với các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam;

·       Hướng dẫn Liên minh HTX Tỉnh, thành phố thực hiện Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam.

BAN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN HTX

·       Tham mưu cho Thường trực trong nghiên cứu, xây dựng, đề xuất và kiến nghị với các cơ quan Nhà nước liên quan hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, các chính sách có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể và HTX;

·       Tham mưu cho Thường thực cho tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan như đầu tư, tài chính, lao động, thị trường, đất đai…

·       Thông tin, hướng dẫn về nội dung và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các chính sách về phát triển kinh tế tập thể và HTX, các văn bản pháp luật khác có liên quan đã được ban hành trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam;

·       Theo dõi, tổng kết và báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện các văn bản pháp luật, các cơ chế, chính sách có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể và HTX, trên cơ sở đó phát hiện những vướng mắc, những nội dung chưa phù hợp đề kiến nghị sửa đổi, bổ sung;

·       Theo dõi, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình phát triển của kinh tế tập thể trên tất cả các ngành, lĩnh vực và địa bàn trong cả nước; nghiên cứu, xây dựng và tham gia xây dựng các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể;

·       Nghiên cứu, tổng kết, xây dựng và đề xuất các giải pháp phổ biến, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX trong các lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn; thông tin, hướng dẫn và phối hợp với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình tổ hợp tác, HTX, L;iên hiệp HTX phù hợp với Luật HTX;

·       Nghiên cứu, xây dựng hoặc tham mưu cho Thường trực tham gia cùng các Bộ, ngành xây dựng các chương trình, dự án phát triển kinh tế tập thể và HTX, các nội dụng phát triển kinh tế tập thể trong các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội có liên quan;

·       Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, các hoạt động đào tạo và tuyên truyền về kinh tế tập thể và HTX, về các nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

BAN QUAN HỆ QUỐC TẾ

·       Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của Liên minh HTX ViệtNam;

·       Tham mưu, đề xuất với Thường trực Liên minh HTX Việt Nam các chương trình, kế hoạch phát triển các quan hệ hợp tác với Liên minh HTX Quốc tế, văn phòng Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Liên đoàn HTX và các tổ chức HTX các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính Phủ các nước, các cơ quan ngoại giao của các nước ở Việt Nam. Tổ chức các hoạt động hợp tác nhằm trao đổi kinh nghiệm và tranh thủ sự hỗ trợ để phát triển phong trào HTX và Liên minh HTX Việt Nam;

·       Tham mưu, đề xuất với Thường trực Liên minh HTX Việt Nam các chương trình hợp tác kinh tế, xúc tiến thương mại giữa các đơn vị thành viên Liên minh HTX Việt Nam với các HTX, các tổ chức kinh tế ở các nước trên thế giới. Hướng dẫn, hỗ trợ các HTX và các đơn vị thành viên của Liên minh HTX Việt Nam, mở rộng thị trường, trao đổi hàng hoá, liên doanh liên kết với các HTX, các tổ chức kinh tế và các đối tác khác ở nước ngoài;

·       Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về vai trò, vị trí và sự phát triển của phong trào HTX, của Liên minh HTX Việt Nam với các HTX và các Tổ chức quốc tế khác. Nghiên cứu, phổ biến các kinh nghiệm tổ chức, quản lý và hoạt động của HTX các nước;

·       Xây dựng kế hoạch các đoàn của Liên minh HTX Việt Nam ra nước ngoài và các đoàn của các tổ chức HTX, các tổ chức quốc tế vào làm việc với Liên minh HTX Việt Nam;

·       Quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác xuất nhập cảnh theo quy chế công tác đối ngoại;

·       Tổ chức biên dịch, phiên dịch các tài liệu phục vụ yêu cầu công tác của Liên minh HTX ViệtNam;

·       Thực hiện các hoạt động về nghiệp vụ, lễ tân, hành chính đối ngoại. tỉnh

BAN KIỂM TRA

·       Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc và Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.

·       Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

·       Xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các thành viên và các tổ chức, cá nhân trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

·       Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các HTX, Liên hiệp HTX và các thành viên theo quy định của pháp luật.

·       Giám sát, kiểm tra các hoạt động tài chính của Liên minh Trung ương.

BAN TUYÊN TRUYỀN – THÔNG TIN

·       Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, các đề án, dự án có liên quan đến công tác tuyên truyền, thông tin và thống kê trong hệ thống Liên minh HTX ViệtNam. Tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án nêu trên sau khi được lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam phê duyệt. Định kỳ kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện;

·       Nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền, thông tin và thống kê trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam;

·       Tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến công tác tuyên truyền, thông tin, thống kê;

·       Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, thông tin, thống kê ở Liên minh Trung ương và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

·       Tham mưu, đề xuất với Thường trực Liên minh HTX Việt Nam các chương trình, kế hoạch tổ chức công tác thi đua-khen thưởng; phát động các phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và các đơn vị thành viên; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các phong trào thi đua;

·       Định ký sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và công tác thi đua-khen thưởng trong hệ thống Liên minh; tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu về các thành tích, danh hiệu đạt được của các cá nhân, tập thể nhằm thúc đẩy công tác thi đua- khen thưởng trong toàn ngành;

·       Đề xuất với Hội đồng thi đua khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam xét tặng các hình thức khen thưởng của Liên minh HTX Việt Nam hoặc các hình thức khen thưởng của Nhà nước theo quy định;

·       Tiếp nhận, quản lý, cấp phát các hiện vật thi đua khen thưởng của Liên minh HTX Việt Nam;

·       Hướng dẫn Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, cơ quan Liên minh HTX Việt Nam tổ chức công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng cho các cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và cơ quan Liên minh HTX Việt Nam;

·       Chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp Hội đồng thi đua khen thưởng;

·       Tham gia hoạt động đào tạo và tuyên truyền ; theo dõi, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về các mặt công tác.

PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

·       Nghiên cứu, đề xuất với Thường trực về chươngtrình, kế hoạch phát triển sự nghiệp kinh tế cơ quan Liên minh HTX Việt Nam; về xây dựng và tổ chức thực hiện đề án sắp xếp, chuyển đổi các doanh nghiệp trực thuộc;

·       Hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp trực thuộc phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh và các nhiệm vụ được giao. Quản lý và kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp trực thuộc theo các quy định của pháp luật và của Liên minh HTX ViệtNam;

·       Hướng dẫn các doanh nghiệp trực thuộc quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tài sản. Kiểm tra, giám sát việc bảo toàn, phát triển vốn của các doanh nghiệp trực thuộc;

·       Hướng dẫn các doanh nghiệp trực thuộc xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo các quy định của pháp luật và của Liên minh HTX Việt Nam;

·       Hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp trực thuộc thực hiện các chế độ, quy định về kế toán, thống kê và các chế độ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

·       Phân bổ kinh phí trích nộp hàng năm và đôn đốc các doanh nghiệp trực thuộc trích nộp về Liên minh HTX Việt Nam theo quy định;

·       Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ trong công tác tổ chức cán bộ đối với khối doanh nghiệp trực thuộc; tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên thuộc đơn vị trực thuộc;

·       Theo dõi, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình của các doanh nghiệp trực thuộc.

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

·       Tổ chức lập dự án đầu tư, xác định rõ nguồn vốn đầu tư, thực hiện các thủ tục về đầu tư và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng do Chính phủ ban hành;

·       Tổ chức thực hiện đầu tư bao gồm: tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu theo quy định của pháp luật;

·       Đối với dự án đầu tư sử dụng một hoặc nhiều nguồn vốn khác nhau, Ban có trách nhiệm toàn diện, liên tục về quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư từ khi chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và đưa dự án vào khai thác sử dụng, thu hồi và hoàn trả vốn đầu tư;

·       Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và đầy đủ với Liên minh HTX Việt Nam. Liên minh HTX Việt Nam thực hiện việc chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của Ban và xử lý kịp thời những vấn đề ngoài phạm vi thẩm quyền của Ban để đảm bảo tiến độ, chất lượng và các yêu cầu khác của dự án đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 48-QĐ/LMHTXVN NGÀY 19/01/2007

CỦA LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

Quy định về nghĩa vụ, quyền lợi và mối quan hệ

đối với thành viên cấp quốc gia

– Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2003;

– Căn cứ Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tại Quyết định số 75-QĐ-TTg ngày 15/4/2005;

– Căn cứ hướng dẫn thi hành Điều lệ Liên minh HTX đã được Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khoá III thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 19/7/2005;

Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam quy định về nghĩa vụ, quyền lợi và mối quan hệ đối với thành viên cấp quốc gia Liên minh HTX Việt Nam như sau:

I.THÀNH VIÊN CẤP QUỐC GIA

Thành viên cấp quốc gia gồm:

-Thành viên chính thức là các hiệp hội HTX, hội và các hiệp hội sản xuất kinh doanh, hội và hiệp hội ngành nghề truyền thống, các HTX, liên hiệp HTX lớn được tổ chức và hoạt động trên quy mô toàn quốc hoặc liên khu vực.

-Thành viên liên kết là các cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo và tổ chức khác; các đơn vị, tổ chức kinh tế xã hội của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hoặc của người nước ngoài tại Việt Nam.

II. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA THÀNH VIÊN CẤP QUỐC GIA LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

Thành viên cấp quốc gia có đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ như các thành viên khác quy định tại Điều 5, Điều 6 Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, ngoài ra có các nghĩa vụ và quyền lợi như sau:

1.Quyền lợi

1.1.Được Liên minh HTX Việt Nam đại diện trong các mối quan hệ ở trong nước và quốc tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật;

1.2.Được tham gia thảo luận, đề xuất, kiến nghị các vấn đề về chính sách, pháp luật có liên quan;

1.3.Thành viên chính thức cấp quốc gia được ứng cử, đề cử vào các cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX Việt Nam;

1.4.Được Liên minh khen thưởng hoặc đề nghị Nhà nước khen thưởng khi lập thành tích xuất sắc;

1.5.Được trực tiếp nhận những thông tin của Liên minh HTX Việt Nam và sử dụng những thông tin đó để tuyên truyền, giới thiệu tổ chức của mình ở trong nước và ngoài nước;

1.6.Được tiếp cận và triển khai các hoạt động hỗ trợ, tư vấn dịch vụ của Liên minh HTX Việt Nam trong hệ thống tổ chức của mình theo những quy định của pháp luật và Liên minh.

2.Nghĩa vụ

2.1.Chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và các Nghị quyết của Đại hội, của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.

2.2.Tích cực tham gia và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong các hoạt động chung do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức;

2.3.Đoàn kết, hợp tác với các thành viên khác vì lợi ích chung của tập thể thành viên Liên minh HTX Việt Nam, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức chuyên môn của Liên minh góp phần thúc đẩy các hoạt động và xây dựng Liên minh HTX Việt Nam ngày càng vững mạnh;

2.4.Cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của mình theo định kỳ do Liên minh HTX Việt Nam quy định hoặc khi được yêu cầu;

2.5.Đóng hội phí theo quy định của Liên minh HTX Việt Nam.

III. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA THÀNH VIÊN CẤP QUỐC GIA

1. Đối với Liên minh HTX Việt Nam

– Thành viên cấp quốc gia trực tiếp phản ánh, kiến nghị, đề xuất với Thường trực Liên minh HTX Việt Nam về các nội dung liên quan đến tổ chức các hoạt động và phối hợp trong việc hỗ trợ thành viên cơ sở.

– Được mời tham dự Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam theo định kỳ và các hội nghị, các cuộc họp của Liên minh HTX Việt Nam có liên quan đến các vấn đề thuộc lĩnh vực của thành viên.

– Tuỳ điều kiện cụ thể được mời tham gia các đoàn nghiên cứu, khảo sát của Liên minh HTX Việt Nam trong và ngoài nước theo các chương trình, dự án có liên quan đến lĩnh vực của thành viên.

-Thành viên cấp quốc gia có quan hệ phối hợp chặt chẽ với các ban, các đơn vị trực thuộc của Liên minh HTX Việt Nam trong việc triển khai các hoạt động nghiên cứu, tham mưu và triển khai các hoạt động hỗ trợ thành viên cơ sở thuộc lĩnh vực của thành viên quốc gia.

2.Đối với Liên minh HTX tỉnh, thành phố

Liên minh HTX tỉnh, thành phố phối hợp với thành viên cấp quốc gia trong tất cả các hoạt động nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thành viên cơ sở thuộc lĩnh vực của thành viên, nhất là những nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

1.Thành viên cấp quốc gia được tham dự các hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam nhân những sự kiện lớn và hoạt động phục vụ sự phát triển của phong trào kinh tế hợp tác, HTX.

2.Thủ tục gia nhập và mức hội phí thành viên quốc gia được quy định thống nhất tại quy định về thủ tục gia nhập và mức hội phí thành viên của Liên minh HTX Việt Nam

T/M Ban thường vụ

Chủ tịch (đã ký)

Nguyễn Tiến Quân

QUYẾT ĐỊNH SỐ 49-QĐ/LMHTXVN NGÀY 19/01/2007

CỦA LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

Quy định về mức hội phí và quản lý hội phí

– Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2003;

– Căn cứ Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tại Quyết định số 75-QĐ-TTg ngày 15/4/2005;

– Căn cứ hướng dẫn thi hành Điều lệ Liên minh HTX đã được Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khoá III thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 19/7/2005;

Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam quy định việc mức thu và quản lý, sử dụng hội phí thành viên như sau:

1.Quy định về mức hội phí:

– Hội phí thành viên thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên đối với tổ chức của mình, không phân biệt các thành viên khác nhau.

– Mức hội phí:

+ Mức 50000đ/tháng đối với các tổ hợp tác, HTX ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biển, hải đảo, các HTX có mức vốn Điều lệ dưới 50000 VNĐ.

+ Mức 100000 đ/tháng đối với các thành viên khác trừ thành viên cấp quốc gia.

+ Mức 500000 đ/tháng đối với thành viên cấp quốc gia.

2.Quản lý, sử dụng hội phí:

2.1.Quản lý hội phí:

– Các thành viên có trách nhiệm đóng hội phí theo 6 tháng trong năm.

– Thành viên cấp quốc gia đóng hội phí trực tiếp cho Liên minh HTX Việt Nam, thành viên cơ sở đóng hội phí qua Liên minh HTX tỉnh, thành phố.

– Tổng số hội phí thu được: Để lại ở Liên minh HTX tỉnh, thành phố 70%, trích về Liên minh HTX Việt Nam 30%.

2.2.Nội dung chi hội phí:

Hội phí được dùng chi các hoạt động phục vụ cho việc phát triển các thành viên như:

– Chi cho các hoạt động hỗ trợ, gửi tài liệu, văn bản pháp luật có liên quan cho thành viên;

– Công tác tuyên truyền vận động phát triển thành viên, hội nghị thành viên hàng năm;

– Chi cho công tác thi đua khen thưởng thành viên.

–         Các chi phí khác phục vụ thành viên.

3. Căn cứ vào quy định trên đây, hàng năm Liên minh HTX tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo tình hình thu và sử dụng hội phí về Liên minh HTX Việt Nam.

T/M Ban thường vụ

Chủ tịch (đã ký)

Nguyễn Tiến Quân

QUYẾT ĐỊNH SỐ 47-QĐ/LMHTXVN NGÀY 19/01/2007

CỦA LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

Quy định về việc  kết nạp thành viên

– Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2003;

-Căn cứ Điều 4, Điều 6 Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tại Quyết định số 75-QĐ-TTg ngày 15/4/2005;

– Căn cứ hướng dẫn thi hành Điều lệ Liên minh HTX đã được Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khoá III thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 19/7/2005;

Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam quy định việc kết nạp thành viên như sau:

1.Đối tượng tham gia:

Thành viên Liên minh HTX Việt Nam bao gồm:

1.1.Thành viên chính thức:

– Thành viên cấp quốc gia gồm là các hiệp hội HTX, các  hội và  hiệp hội sản xuất kinh doanh, hội và hiệp hội ngành nghề truyền thống, các HTX, liên hiệp HTX lớn được tổ chức và hoạt động trên quy mô toàn quốc hoặc liên khu vực;

– Các HTX, liên hiệp HTX và các tổ chức khác đăng ký hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

1.2. Thành viên liên kết:

-Thành viên cấp quốc gia là các cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo và tổ chức khác; các đơn vị, tổ chức kinh tế xã hội của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hoặc của người nước ngoài tạiViệt Nam.

– Các loại hình tổ hợp tác, các tổ chức kinh tế, xã hội, hiệp hội ngành nghề, các cơ quan nghiên cứu khoa học, đào tạo, các tổ chức kinh tế khác trong và ngoài nước.

2. Trình tự và thủ tục kết nạp thành viên:

2.1. Hồ sơ đề nghị kết nạp thành viên: Các tổ chức, đơn vị thuộc đối tượng nêu trên khi đăng ký tham gia thành viên Liên minh HTX Việt Nam chuẩn bị hồ sơ, bao gồm:

– Đơn gia nhập Liên minh HTX Việt Nam (theo mẫu).

– Đăng ký kinh doanh, hoặc giấy phép hoạt động (bản sao).

– Các tài liệu khác (Điều lệ, quy chế, báo cáo hoạt động năm gần nhất,…) của đơn vị.

2.2.Thẩm quyền và thời hạn xem xét kết nạp thành viên:

-Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam xem xét, quyết định kết nạp thành viên chính thức và thành viên liên kết cấp quốc gia.

Thời hạn trong vòng một quý và có thông báo đến tổ chức, đơn vị về kết quả xem xét.

– Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh, thành phố xem xét, quyết định kết nạp thành viên chính thức và liên kết thuộc tỉnh, thành phố.

Thời hạn trong vòng 30 ngày và có thông báo cho đơn vị, tổ chức về kết quả xem xét.

2.3. Thủ tục và trình tự kết nạp thành viên

– Liên minh HTX các cấp có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp thành viên một cách trang trọng, thiết thực.

+ Đối với thành viên cấp quốc gia: Tổ chức kết nạp tại Hội nghị Ban chấp hành gần nhất sau khi có quyết định.

+ Đối với thành viên khác: Tổ chức kết nạp tại Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh, thành phố.

-Trình tự lễ kết nạp thành viên:

+ Chào cờ;

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Công bố quyết định kết nạp, trao chứng nhận thành viên;

+ Đại diện Liên minh HTX Việt Nam (đối với thành viên cấp quốc gia) hoặc Liên minh HTX tỉnh, thành phố phát biểu.

+ Đại diện đơn vị thành viên phát biểu.

Tại buổi kết nạp có thể kết nạp đồng thời nhiều thành viên.

3. Căn cứ quy định trên đây, hàng năm Liên minh HTX tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo kết quả kết nạp thành viên về Liên minh HTX Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh với Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam.

T/M Ban thường vụ

Chủ tịch (đã ký)

Nguyễn Tiến Quân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Bản mẫu

…(1) ngày…tháng… năm…

ĐƠN GIA NHẬP LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

1.Đơn vị, tổ chức đề nghị:

Tên tiếng Việt:

Tên tiếng Anh (nếu có):

Địa chỉ:

Điện thoại:…Fax…

Email:

– Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký  kinh doanh số:… ngày… tháng…năm…

2. Sau khi nghiên cứu Luật Hợp tác xã, Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và Điều lệ Liên minh HTX tỉnh, thành phố… hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên, chúng tôi tự nguyện tham gia làm thành viên của Liên minh HTX Việt Nam.

3.Được kết nạp làm thành viên Liên minh HTX Việt Nam, chúng tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của Điều lệ, tham gia các hoạt động và thực hiện đầy đủ trách nhiệm thành viên.

T/M Ban lãnh đạo đơn vị

(ghi rõ chức vụ, họ tên, ký và đóng dấu)

1 Địa danh tỉnh, thành phố nơi đơn vị, tổ chức đặt trụ sở chính.

© 2015 SOCENCOOP · Subscribe: RSS Twitter ·

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ, DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ MIỀN NAM

Địa chỉ: 25 Hàn Thuyên, P. Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38227756 * Email: admin@socencoop.org.vn
Thiết kế web bởi SGC